Process

  • Anasayfa
  • Ok
  • Process
  • Ok
  • Reference to Distribution Companies

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ DAĞITIM ŞİRKETİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ

Gerçek ve ya Tüzel kişi Lisanssız Elektrik Üretimi başvurusunu EPDK’nın Lisansız Elektrik Üretimine dair yayınlamış olduğu tebliğde belirtilen evraklar ile birlikte DAĞITIM ŞİRKETİ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ’ ne yapar.

1) ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANIR

Başvurular bir sonraki ayın 5’ inde DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından kurulan Komisyon tarafından ÖN DEĞERLENDİRME (EVRAK DEĞERLENDİRME ) yapılır.

Ön Değerlendirme Evrak Listesi:

1) Yönetmelik Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,

2) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da kiralama belgesi,

a) Tapu belgesinin aslının fotokopisiyle birlikte İlgili Şebeke İşletmecisi yetkilisine ibrazı halinde yetkili kişi aslı ile fotokopisi arasında karşılaştırma yaparak fotokopi nüshayı kabul eder. Bu durumda fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Şirketçe Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının soyadının açıkça yazılması ve imzalanması gerekir.

b) Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belgenin sunulması gerekir.

c) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisinin jeotermal enerji kaynağına dayalı olması halinde ilgili mevzuatına göre arama ruhsatının sunulması gerekir.

d) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisinin rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi olması halinde tesis mahallinin/sahasının ilgili mevzuatına göre tahsis edilmiş olması şarttır.

e) Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması halinde kira sözleşmesi ekinde tarafların imza sirkülerinin bulunması gerekir. İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla kira sözleşmesinin bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

3) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,

4) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belge,

5) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,( Kurul kararı duyurumuz ekinde olup, Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Bedeli 01/01/2015 tarihinden itibaren kurulu güçleri 50 kW’ ya kadar olan üretim tesisleri için(50 kW dahil) 50 TL + KDV (%18) = 59 TL  ve  50 kW üstü tesisler için  320 TL + KDV (%18) = 377,6 TL  olup dağıtım şirketi hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.)

6) Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurular için; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

7) Bağlantı başvurularında, ihtiyacı karşılanmak üzere üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin abone numarasına yer verilir. Mevcut bir tüketim tesisinin bulunmaması halinde kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belgenin ya da inşaat ruhsatının alınmasına gerek olmadığına ilişkin belgenin sunulması zorunludur.

8) Bağlantı başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belgenin sunulması zorunludur.

9) Güneş enerjisine dayalı başvurular ile ilgili olarak, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurulmasına ilişkin başvurularda, kurulması talep edilen üretim tesisi için öngörülen tesis sahasının kurulu güce göre yeterliliğinin, genel kabul görmüş teknik kriterler den belirgin şekilde farklı olması halinde İlgili Şebeke İşletmecisi, başvuru sahibinden tesis sahasının yeterliliğinin belgelenmesini talep edebilir.

NOT: 1-Ayrıca başvuru dosyanızın takibi ile ilgili yetkili kişilerin yetki belgeleri ve imza sirkülerleri ile birlikte kimlik fotokopilerinin başvuru dosyanızda bulunması gerekmektedir. Eğer başvuru dosyanız ile ilgili vekâlet verilmiş ise vekâlet vermiş olduğunuz kişilerin de vekâletnameleri ve buna ek olarak imza sirkülerlerinin ve kimlik fotokopilerinin başvuru dosyanızda bulunması gerekmektedir.

2- Dosyanıza http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/lisanssiz_uretim.aspx adresinde bulunan Teknik Değerlendirme formlarının doldurulması (çıktısı alınmış imzalı şekilde ve CD içerisinde excel formatında) ve Tapu ve Kadastro İl/İlçe Müdürlerinden, lisanslı harita ve kadastro mühendisi veya bürosundan onaylı Koordinatlı aplikasyon Krokisi ile birlikte dosyanıza eklenmesi gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Komisyon Sonuçları:

• Evraklar eksik ise internetten başvuru sahibine evrak kontrol sonucunun ‘’YETERLİ DEĞİL’’ şekilde yayımlanır ve TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDAN sonra 3 iş günü içerisinde başvuru sahibine eksiklikleri yazılı şekilde bildirilerek 10 iş günü eksikliklerinin tamamlanması için süre verilir. Eksik evrak bildirimi yapılan başvurular teknik değerlendirme komisyonunda tekrar değerlendirilir.

• Evraklar tam ise yazı ve internetten başvuru sahibine evrak kontrol sonucunun OLUMLU olduğu hakkında cevap verilir.

3)TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Ön Değerlendirme komisyonundan OLUMLU çıkan başvurular DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından kurulan komisyon tarafından, bağlantı görüşlerini her ayın 20’ sinde TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDA değerlendirir.

• Ön Değerlendirme Komisyonundan olumlu çıkan başvurular ve eksik evraklarını tamamlayan başvurular teknik değerlendirme komisyonundan sonra 10 iş günü içerisinde başvurulara ait teknik değerlendirme formları ve aplikasyon krokileri YEGM(Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)’ ne gönderilir ve YEGM sonuçlarına göre bağlantı görüşleri değerlendirilir.

• Teknik değerlendirme rapor sonuçları OLUMSUZ olarak sonuçlanan başvurular, başvuru sahiplerine yazı ile bildirilir ve internette yayımlanır. Başvuru dosyaları iptal edilir.

• Teknik Değerlendirme rapor sonuçları OLUMLU olarak sonuçlanan başvurular için bağlantı görüşü oluşturulur ve bağlantı noktası verilmiş olanlar internette yayımlanır. 

4)BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLEN BAŞVURU SAHİPLERİNE BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUPLARININ HAZIRLANMASI

• Bağlantı Anlaşmasına Çağrı mektupları DAĞITIM ŞİRKETİ tarafından hazırlanır ve bağlantı görüşü verilen başvuru sahiplerine yazılır. Başvuru sahipleri bağlantı görüşlerinin internette yayım tarihinden sonra 1 ay içerisinde DAĞITIM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ’ ne gelerek (İmza Sirküleri aslı ve Kimlik fotokopisi ile birlikte) Çağrı Mektuplarını elden tutanak ile teslim alır. Bir ay içerisinde “BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUBUNU” gelip almayan başvuru sahiplerinin başvuruları kendiliğinden iptal olmuş sayılacaktır.